حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی

حضور دکتر علی مروی در برنامه مناظره با موضوع قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی

حضور در رسانه