نسبت نظریه فقه نظام با حکمرانی دینی | از حکمرانی علم زده تا حکمرانی ارزش محور

نسبت نظریه فقه نظام با حکمرانی دینی | از حکمرانی علم زده تا حکمرانی ارزش محور

در فضای مجازی

حوزه سیاستی : سیاست‌پژوهی