تحریم های 13 آبان آمریکا علیه ایران | مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان در برنامه چهارسو با موضوع تحریم های 13 آبان آمریکا علیه ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷

تحریم های 13 آبان آمریکا علیه ایران | مصاحبه دکتر مرتضی زمانیان در برنامه چهارسو با موضوع تحریم های 13 آبان آمریکا علیه ایران، در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷

حضور در رسانه