بررسی شکل‌گیری نظام مستخدمین عمومی ایران با حضور پروفسور رادسکلدررز

بررسی شکل‌گیری نظام مستخدمین عمومی ایران با حضور پروفسور رادسکلدررز

در فضای مجازی

در این نشســت پروفســور جــاس رادســکلدرز، اســتادتمام دانشــگاه اوهایــو و صاحب نظر و مولف چندین کتاب در حوزه نظام خدمات عمومی تطبیقی بــه موضــوع شـکل‌گیری نظام‌هـای خدمـات عمومـی وهمچنیـن چارچــوب نظــری تطبیــق نظام‌هــای مختلــف از منظــر متفکریــن پرداخــت و در پایــان نشســت بــه پرســش‌های مخاطبیــن در ایــن خصــوص و همچنیــن در ارتبــاط بــا مقــالات و کتاب‌هایــش پاســخ داد. علاوه بر این در ایــن نشســت، نتایــج پژوهــش اندیشــکده حکمرانــی بــا موضــوع شــکل‌گیری تاریخـی نظـام مسـتخدمین عمومـی ایـران توسـط جنــاب آقــای حســین ایمانــی ارائــه گردیــد.

فیلم