بازدید هیأت دانشجویی ژاپنی از اندیشکده حکمرانی شریف

بازدید هیأت دانشجویی ژاپنی از اندیشکده حکمرانی شریف

اخبار و رويدادها , گزارش


حوزه سیاستی : بین الملل
متن خبر

بازدید هیأت دانشجویی ژاپنی از اندیشکده حکمرانی شریف
به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، هیأتی ده نفره متشکل از دانشجویان ژاپنی بورسیه بنیاد ساساکاوا ژاپن ظهر سه شنبه 9 اسنفد ماه از اندیشکده حکمرانی شریف بازدید کردند.
بر اساس آن جلسه ای میان پژوهشگران اندیشکده حکمرانی شریف و هیأت دانشجویی ژاپنی برگزار شد و دو طرف در خصوص چالش های حکمرانی در جهان امروز به تبادل نظر پرداختند.