دومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی | بخش اول: الزامات نظام اصلاح بودجه ریزی کشور

دومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی | بخش اول: الزامات نظام اصلاح بودجه ریزی کشور

در فضای مجازی