دوازدهمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | اختتامیه نخستین دوره سلسله نشست های تخصصی سیاست گذاری با رویکرد رفتاری

دوازدهمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | اختتامیه نخستین دوره سلسله نشست های تخصصی سیاست گذاری با رویکرد رفتاری

در فضای مجازی