اثرات تحریم های 13 آبان | برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های 13 آبان»، 13 آبان ۱۳۹۷

اثرات تحریم های 13 آبان | برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های 13 آبان»، 13 آبان ۱۳۹۷

حضور در رسانه