گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

حکمرانی ارتباطات و رسانه

حکمرانی ارتباطات و رسانه