گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

باشگاه سیاست پژوهی

باشگاه سیاست پژوهی

از ابتدای تاسیس اندیشکده حکمرانی شریف، همواره یکی از دغدغه های اصلی این مجموعه، ارتباط با محافل دانشجویی، هدایت نخبگان به سمت مسائل حکمرانی کشور و پرورش نیروی انسانی متعهد در راستای حل معضلات حکمرانی و اداره کشور بوده است. در این راستا رویکرد کلی اندیشکده این بوده که پس از شناسایی و جذب دانشجویان متعهد و دغدغه مند، به وسیله «آموزش در حین مواجهه با مسائل واقعی کشور» تلاش کند تا آنها از سویی با تجربیات ودانش روز دنیادر حوزه سیاستگذاری آشنایی پیدا کنند و از سوی دیگر با چالش های عرصه حکمرانی کشور ارتباط مستقیم داشته و آسیب ها را از نزدیک لمس کنند. در سال های اخیر این دغدغه با شیوه ها و مدل های متفاوت و متنوعی پیگیری شده است. تلاش مجموعه بر این بوده است که در هر برهه و با درس گیری از تجربیات گذشته، مدل عملیاتی پیگیری این دغدغه اساسی را ارتقا دهد. در سال 1399 با تاسیس باشگاه سیاست پژوهی به عنوان نهادی مستقل از اندیشکده حکمرانی شریف، مجموعه فعالیت های مرتبط با حوزه دانشجویی در این مرکز متمرکز شد.درحال حاضر مهمترین پروژه جاری این مجموعه برگزاری دوره های سیاست پژوهی با همکاری بنیاد ملی نخبگان درقالب طرح شهیداحمدی روشن است.