گروه تنظیم گری در برنامه های مهمی همچون اصلاح قانون خدمات کشوری، اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 فعالیت دارد

تنظیم گری

تنظیم گری

تنظیم گری به عنوان یکی از اصلی ترین کارکردهای نظام حکمرانی جایگاه مهمی در نظامواره مسائلی که اندیشکده حکمرانی شریف به آنها می پردازد، دارد و یکی از اولین گروه هایی است که در این اندیشکده فعالیت خود را آغاز نموده است. گروه تنظیم گری قبلا در برنامه های مهمی همچون اصلاح قانون خدمات کشوری، اصالح قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 و تنظیم لوایحی که جنبه تنظیم گرانه دارند و نیز طراحی نهادهای تنظیم گر بخشی در کشور مشارکت داشته و از سال 1394 تا کنون توانسته نقش مهمی در ایجاد و توسعه گفتمان تنظیم گری در مجامع علمی و نظام حکمرانی ایفا نماید. این گروه در سال 1399 نیز چهار برنامه در دست اجرا داشته است. برنامه اول با موضوع تنظیم گری رقابت در حوزه پلتفرم های اینترنتی است که در قالب همکاری با سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) در حال انجام است. موضوع برنامه دوم ارزیابی تنظیم گران از منظر شاخص سالمت تنظیم گری است. برنامه سوم به موضوع رقابت و انحصار در اقتصاد ایران می پردازد و تنظیم گری رقابت را در بخش های مختلف اقتصاد ایران دنبال می کند. برنامه چهارم نیز انتشار ماهنامه تنظیم گفتار(اولین نشریه تخصصی تنظیم گری در ایران) است که به صورت ماهانه منتشر و از طریق سایت اندیشکده در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.