مطالعات دولت و بخش عمومی

مطالعات دولت و بخش عمومی

هدف اصلی گروه مطالعات دولت و بخش عمومی بررسی علمی ناکارآمدی های نظام اداری و ارائه راهکارهای سیاستی جهت حل مسائل عمده این بخش از کشور است. مسائل نظام مستخدمین عمومی خدمات کشوری، دولت الکترونیک، به کارگیری سازمانهای نیمه مستقل اجرائی و مبارزه با فساد اداری بخشی از فعالیتها و موضوعات مورد توجه این گروه را شامل می شود. علاوه بر فعالیتهای پژوهشی این گروه با ایجاد یک شبکه گسترده و تعامل با فعالان و سازمانهای دولتی مرتبط با نظام اداری به طور فعال در ایجاد بینش ها و راهکارهای نوین و طراحی سیاستها و قوانین در این حوزه مشارکت داشته است.