گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

حکمرانی عصر دیجیتال

حکمرانی عصر دیجیتال

ویژگی مهم فناوری های نوظهور و تحول آفرین حوزه ی فاوا (ICT ) آن است که خواه ناخواه مرزهای حاکمیت ّملی را درنوردیده و ماهیت نهادهای عمومی و خصوصی و بطور خاص رفتار حکمرانان و کارآفرینان کشور را دستخوش تغییر می نماید.در این رهگذر، ایجاد ّحس ناامنی وتلاش برای تنظیم گری در حکمران و ّحس سودمندی وبهره مندی اقتصادی در کارآفرین دوگانه ای را پدید می آورد. این تعارض امروزه جهانشمول است و تمامی کشورها و کسب و کارهای ّملی و بین‌المللی با آن به نوعی درگیر هستند. جریمه فیسبوک در موطنش یعنی آمریکا، تنظیم گری محتوا و حقوق صیانت از داده (GDPR ) در اتحادیه اروپا، فیلترینگ مداوم و هوشمند در چین، تحریم هواوی در آمریکا و یا اسنداد حساب کاربری ثروتنمدترین دولت دنیا در توییتر همگی مثالی از این تعارض دامنه دار وتلاش های حکمران و کارآفرین برای عبور از آن است. گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید به ّحل تعارضاتی این چنینی از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت کرده است. به عقیده ما، داده به مثابه نفت عصر دیجیتال، منبع اصلی برتری اقتصادی-سیاسی است. و هر که در بهرهمندی از آن گوی سبقت را برباید،در چینش مهره های بازیهای اقتصادی-سیاسی-اجتماعی دست بالاتر را خواهدداشت.

در چارچوب نظری ما، حکمران دغدغه های بالادستی نظیر امنی موجود در جامعه را نمایندگی می نماید. حال آنکه کارآفرینان با استفاده از مهندسین، به دنبال بهره مندی از فناوری برای تولید ثروت و افزایش سهمشان در بازار اند. در این میان، برای رفع تعارض میان حکمران و کارآفرین و ایجاد تعادل در دینامیک ارتباط آنها، بایدنقش های جدیدی متناسب تحولات عصر داده تعریف شود. به عقیدهی ما، حکمرانی عصردیجیتال محصول پیاده سازی همزمان دورویکرد ۱ -حکمرانی برداده ۲ -حکمرانی با داده است. پس از شکل گیری چارچوب نظری و مشارکت در پروژه های مشاوره ای در بخشهای دولتی و خصوصی، در حال حاضر گروه حکمرانی عصر دیجیتال در پی آن است با بهرهمندی از رویکرد حمایت گرایی هوشمند حلقه ی وصلی میان کارآفرینان وطنی اقتصاد دیجیتال و نهادهای حکمرانی ملی باشد. به امیدآنکه بی نیاز از حمایت های مالی مستقیم دولتی و با رعایت قواعد بازار عاری از انحصار، حکمرانی ّملی ما در قلمرو در حال گسترش فضای مجازی ارتقا یابد.