خبرنامه / شماره 11 / اسفند 1401

خبرنامه / شماره 11 / اسفند 1401


خبرنامه
درباره خبرنامه

شماره یازدهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.
 

لینک دریافت خبرنامه