خبرنامه/ شماره 9/ سال چهارم

خبرنامه/ شماره 9/ سال چهارم


خبرنامه
درباره خبرنامه

شماره نهم «خبرنامه اندیشکده حکمرانی شریف» شامل آخرین نشست‌ها و مقالات پژوهشگران منتشر شد.

 

لینک دریافت خبرنامه

دریافت خبرنامه