گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

صوت

قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هشتم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع «بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» منتشر شد.

  • 15 اردیبهشت 1401
قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت هفتم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای سید مرتضی حسنی منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به مساله طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد.

  • 18 اسفند 1400
قسمت پنجم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت پنجم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت پنجم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع حکمرانی منابع انسانی ملی منتشر شد.

  • 11 بهمن 1400
قسمت سوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت سوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت سوم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع تحول واقعی در صداوسیما منتشر شد.

  • 06 بهمن 1400
قسمت اول پادکست حکمرانی در عمل

قسمت اول پادکست حکمرانی در عمل

قست اول پادکست حکمرانی در عمل با موضوع معرفی اندیشکده حکمرانی شریف منتشر شد.

  • 02 بهمن 1400
قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع آسیب شناسی سیاست گذاری توسعه آموزش عالی منتشر شد.

  • 18 بهمن 1400
قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع حکمرانی آموزش عالی منتشر شد.

  • 09 بهمن 1400
قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل با موضوع بازطراحی نظام توزیع یارانه بنزین منتشر شد.

  • 04 بهمن 1400