گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

نشست ها

چارچوب سوت زنی در قوه مقننه

چارچوب سوت زنی در قوه مقننه

لابی برخی از نمایندگان برای عقیم کردن طرح حمایت از افشاگران فساد استفاده از ظرفیت مردمی برای افشاگری فساد، با طرح فعلی مجلس محقق نمی شود

  • 08 شهریور 1401