گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

مقالات

 جمع سپاری و پایداری شهری

جمع سپاری و پایداری شهری

در چند دهه اخیر دانشمندان توجه ویژه ای به بررسی ابتکارت خالقانه مرتبط با پایداری شهری کرده اند. در همین زمان ورود تکنولوژی های وب 0.0 و ابزارهایی مانند تلفن های هوشمند و اینترنت به نوبه خود منجر به تشدی جریانات حکمروایی پایین به باال و دموکراتیک شده و بدین ترتیب رویه های جمع سپاری به عنوان پاسخی مبتکرانه به برخی از مسائل موجود در حوزه پایداری شهری و با بهره گیری از ظرفیتهای به وجود آمده ناشی از پیشرفت تکنولوژی و علوم ارتباطی، وارد عرصه مدیریت شهرها گردید.

  • 27 بهمن 1400
 آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟

آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟

در مورد برخي از انواع شفافيت در مجلس باید تأمل کرد.

  • 27 بهمن 1400
 فراز و فرود بودجه 1400

فراز و فرود بودجه 1400

لایحه ی بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی کشور اگرچه شاید جز چند صباحی مورد توجه کارشناسان و مردم نباشد اما سکان دار حرکت تمام دستگاهها است و تاثیرات شگرفی بر مسیر حرکت کشور دارد. فرآیند بودجه ریزی و تصویبش از جمله موضوعات گسترده و پیچیدهای است که برای تحلیل آن نیاز به ورود متخصصین از حوزههای متفاوت است.

  • 27 بهمن 1400
 نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بهتر است چگونه باشد؟

-طرح یک فوریتی «اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی» دارای ایرادات اساسی است. - «نظام انتخاباتی تلفیقی: اکثریتی در تک کرسی ها و تناسبی در چندکرسی ها» میتواند ضمن حفظ نظام اکثریتی موجود در حوزه های تک کرسی، نظام تناسبی را در حوزه

  • 27 بهمن 1400
«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»

«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»

ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز

  • 27 بهمن 1400
آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!

آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!

فنلوری بلاک چیــن از جملــه فناوری جدیدترین تکنولوژی های تحول آفریــن اســت که با گذشــت کمتر از دو دهــه از پیدایــش آن، بحــث ضرورت بازنگری شــبکه های ارتباطــی فناورانه در حوزه های اقتصادی، سیاســی و حتی اجتماعی را به طور جدی پیش کشــیده است

  • 27 بهمن 1400
 گزارش ارزیابی عملکرد دوره دهم مجلس

گزارش ارزیابی عملکرد دوره دهم مجلس

پنج نکته منتقدانه نسبت به مجلس دهم. گزارش پیش رو مروری بر عملکرد مجلس دهم است.

  • 27 بهمن 1400
 جدال اروپا برای اعمال حاکمیت رسانه ای در برابر غول های پلتفرمی آمریکا

جدال اروپا برای اعمال حاکمیت رسانه ای در برابر غول های پلتفرمی آمریکا

دفتر مطالعات ساترا (گروه حکمرانی رسانه ای در عصر دیجیتال) منتشر کرد.

  • 27 بهمن 1400
 دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه

دیوار دیجیتال برلین در برابر غول های پلتفرمی و نوسازی سپهر رسانه

سـازمان تنظــــیم مقــــررات رسـانه های صـوت و تصــــویر فراگیـر بـه منظـور تحقـق منافـع عمومـی در سـپهر خدمات رسـانهای صوتـی تصویـری فراگیـر و بـا هـدف سـاماندهی و تنظیمگـری، تضمیـن پایداری و توسـعه صنعـت صوت و تصـــویر، توسعه خودتنظیمگری و همتنظیمگـری و تمهــید نقشآفرینی اثربخش و مطلوب آحاد مــردم، کسبوکارها و نهادهـا در زنجیـره ارزش ایـن صنعـت بنیـان نهـاده شـــده اسـت.

  • 27 بهمن 1400
 تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

تنظیم گری استخراج رمزارزها، از چالش امنیتی تا فرصت اقتصادی

-رشد صنعت استخراج در کشور تابع قیمت برق، قیمت جهانی رمزارزها(بیتکوین) و نرخ برابری دلار میباشد. - بهینه ترین ابزار دولت برای تنظیمگری این صنعت، پایش دادههای واردات تجهیزات، مصرف برق و اینترنت میباشد. - در حال حاضر برنامه مشخصی برای کنترل و تجمیع دادههای این صنعت در کشور وجود ندارد.

  • 27 بهمن 1400