قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل

  • 18 بهمن 1400
قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت ششم پادکست حکمرانی در عمل با حضور آقای ابراهیم صالحی عمران منتشر شد.موضوع این قسمت از پادکست به مساله آسیب شناسی سیاست گذاری توسعه آموزش عالی  اختصاص دارد.

در این قسمت سعی کردیم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1.تعریفی از حوزه حکمرانی آموزش عالی 

2.اداره استانی دانشگاه ها به چه صورتی شکل گرفته است؟

3.کارکرد و نقش اصلی هیئت امنا در دانشگاه ها

4.نحوه استقبال دانشجویان از دانشگاه های فنی حرفه ای

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل را از طریق لینک زیر گوش کنید.