قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل

  • 09 بهمن 1400
قسمت چهارم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت چهارم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای احمدرضا روشن منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله حکمرانی آموزش عالی اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- بحث حکمرانی در سطح دانشگاه و آموزش عالی

2- بررسی موضوع میان رشته ای حکمرانی آموزش عالی

3- ساختار موسسه پژوهش و آموزش عالی

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.