• مدیر سایت مدیر سایت
  • 04 بهمن 1400

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل

  • 04 بهمن 1400
قسمت دوم پادکست حکمرانی در عمل

قسمت دوم پاکدست حکمرانی در عمل با حضور آقای احمد ذوالفقاری منتشر شد. موضوع این قسمت از پادکست  به مساله بازطراحی نظام توزیع یارانه بنزین اختصاص دارد.
در این قسمت سعی کرده ایم تا به مسایل زیر بپردازیم:

1- تعریف یارانه بنزین

2- سناریو های مختلفی که از دولت های گذشته و دولت حال حاضر در رابطه با یارانه بنزین مطرح شده چه تفاوت هایی دارند؟

3- سیستم دولت در مقابل تغیر سیاست و تغیر رویکرد ها به چه صورتی عمل میکند؟

4- سناریوی پیشنهاد شده در سرانه مصرف بنزین چه تاثیری میگذارد؟

میتوانید برای شنیدن این قسمت از پادکست حکمرانی در عمل، اینجا کلیک کنید.