حکمرانی در عمل 81: رای اعتماد به وزراء ابزاری سیاسی یا سیاستی

  • 31 مرداد 1400
حکمرانی در عمل 81: رای اعتماد به وزراء ابزاری سیاسی یا سیاستی

پیروی اطلاعیه ی قبلی حسب تلاقی زمان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی در مجلس برنامه با تاخیر و در ساعت ۱۸:۳۰-۲۰ برگزار می گردد.