• مدیر سایت مدیر سایت
  • 01 مرداد 1399

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!!

  • 01 مرداد 1399
سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!!