• 30 فروردین 1399

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

حضور دکتر زمانیان در اخبار شبکه یک با موضوع " مدیریت اقتصادی در زمان کرونا و پسا کرونا"

  • 30 فروردین 1399
حضور دکتر زمانیان در اخبار شبکه یک با موضوع " مدیریت اقتصادی در زمان کرونا و پسا کرونا"

مدیریت اقتصادی در زمان کرونا و پسا کرونا