• ‌علی  مروی‌علی مروی
  • 07 فروردین 1399

گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

حضور دکتر علی مروی در برنامه جهش تولید با موضوع "الزامات جهش تولید"

  • 07 فروردین 1399
حضور دکتر علی مروی در برنامه جهش تولید با موضوع "الزامات جهش تولید"

حضور دکتر علی مروی در برنامه جهش تولید با موضوع “الزامات جهش تولید”