زهرا بیدار

خانم زهرا بیدار در سال 1390 کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد را در رشته حقوق عمومی دانشگاه مازندران در سال 1394 اخذ کرده است. ایشان در حال حاضر دانشجوی دکتری  در رشته حقوق عمومی در دانشگاه قم هستند.

از جمله سوابق فعالیت ایشان میتوان به 

  • کارشناس مسئول امور قضایی اداره تحلیل آراء و پایش مصوبات معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
  • اشتغال در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری از اردیبهشت
  • انتشار مقاله با عنوان »تأ ثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری«، فصلنامه رأی پژوهشگاه قوه قضاییه، زمستان 1394 اشاره نمود.