گروه حکمرانی عصر دیجیتال با پرورش رویکردی جدید ّ به حل تعارضات در حوزه عصر دیجیتال می پردازد

حکمرانی ارتباطات و رسانه

بلاگ ها

پیام‌های ناهشیار و شستشوی مغزی

پیام‌های ناهشیار و شستشوی مغزی

اقتصاد رفتاری, اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, کانال اقتصاد رفتاری تابه‌حال برایتان سؤال شده که تا چه اندازه می‌توان افراد را به انتخاب چیزهایی که برای آن آماده نبوده‌اند یا آن را نمی‌خواستند، وادار کرد؟

قاعده سوم: مرجع قدرت

قاعده سوم: مرجع قدرت

اقتصاد رفتاری, اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, کانال اقتصاد رفتاری . مردم به افرادی که در موضع قدرت قرار دارند، احترام می‌گذارند. این موضع قدرت می‌تواند تنها به‌واسطه عنوان (مانند دکتر، مهندس و..)، لباس (یونیفرم‌های رسمی) و یا مظاهر یک موقعیت (مانند اسلحه یا مدال برای نیروهای نظامی، سربرگ معتبر برای مدیران، اتومبیل گران‌قیمت و یا ساعت برای کارآفرینان موفق) ایجاد شود.

قاعده پنجم: دوست داشتن

قاعده پنجم: دوست داشتن

اقتصاد رفتاری, اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, کانال اقتصاد رفتاری . مردم ترجیح می‌دهند به کسانی که دوستشان دارند، “بله” بگویند. چه چیزی باعث دوست داشتن ما می‌شود؟ تحقیقات نشان داده‌اند سه عامل در دوست داشتن ما تأثیر می‌گذارد:

قاعده دوم: کمیابی و اقناع

قاعده دوم: کمیابی و اقناع

اقتصاد رفتاری, اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, کانال اقتصاد رفتاری. افراد بیشتر خواهان چیزهایی هستند که میزان کمتری از آن وجود دارد. زمانی که هواپیمایی بریتانیا در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که از فردا خط روزانهٔ دوطرفهٔ لندن-نیویورک نخواهد داشت به این دلیل که برایش صرفه اقتصادی ندارد، فروش روز بعد را ترکاند. هیچ‌چیز عوض نشده بود. تنها تفاوت آن این بود که به یک منبع کمیاب تبدیل‌شده بود و به همین دلیل افراد، بیشتر خواهان آن بودند.