گروه تنظیم گری در برنامه های مهمی همچون اصلاح قانون خدمات کشوری، اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 فعالیت دارد

تنظیم گری


بلاگ ها

عدالت، اطاله دادرسی و حساب‌های غیررسمی قوه قضاییه

عدالت، اطاله دادرسی و حساب‌های غیررسمی قوه قضاییه

در هر پرونده قضایی، با فرض سلامت قاضی، هر چه قاضی مدت‌زمان بیشتری را برای کشف حقیقت صرف نماید، احتمال تصمیم درست و رسیدن به عدالت در پرونده بالاتر خواهد بود.

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

جلسه با رئیس سابق پژوهشکده شورای نگهبان

پس از هماهنگی‌های اولیه و معرفی فعالیت‌های گروه سیاسی اجتماعی به جناب آقای دکتر کدخدایی، جلسه‌ای در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به‌منظور آشنایی با فضای علمی-پژوهشی و فعالیت‌های گروه‌های تخصصی در اندیشکده برگزار شد.

اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

فرایند طولانی و پر پیچ و خم صدور مجوز کسب و کار در کشور یکی از مشکلات بغرنج اقتصاد کشور بوده است که از یکسو بازار کار و رونق اقتصادی را دچار مشکل نموده و از سوی دیگر نارضایتی‌هایی در اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. در این میان دو موضوع ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی به عنوان دو مانع جدی ایجاد کسب و کارهای جدید مطرح بود که باعث شد مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ اقدام به اصلاح ماده۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی نمود که به موجب تبصره۲ این ماده مقرر شد که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. اما این موضوع در عمل پیاده نمی‌شد و برخی از صادرکنندگان مجوز کسب و کار مانند کانون وکلا همچنان اقدام به ظرفیت‌گذاری می‌کنند.

تنظیم‌گری حلقه مفقوده‌ی خصوصی سازی در کشور

تنظیم‌گری حلقه مفقوده‌ی خصوصی سازی در کشور

تنظیم‌گری در معنای عام خود شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی حاکمیت می‌باشد. علی‌رغم اینکه سابقه تنظیم‌گری در ادبیات اقتصادی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد، در کشور ما این مقوله به طور ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و آغاز واگذاری مالکیت و تصدی‌ها‌ی دولتی به بخش خصوصی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت.


انتشارات

 تنظیم گفتار/ اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری

تنظیم گفتار/ اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری

شماره «1» اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیمگری به نام (تنظیم گفتار) منتشر شد.

 شماره سوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره سوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره سوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

 پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.

پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.

پنجمین شماره دوماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.

 نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

تکمیل زیست بوم نهادی و تقریب سیاستی

تکمیل زیست بوم نهادی و تقریب سیاستی

از اواسط دهه ۱۹۹۰ که ادبیات نظامهای مشاوره سیاسی (هالیگان ۱۹۹۵ )با هدف ارایه تحلیلی جامع از نحوه عملکرد و تاثیر کلیت زیستبوم مشاوره بر فرایند واقعی سیاستگذاری متولد شد، میزان اثربخشی این نهادها متاثر از عواملی چون سطح تقرب و دسترسی به سیاستگذاران، در کنار ظرفیت نهادی مشاور و همینطور شاخص های محتوای ارایه شده نهادهای مشاور شناخته میشد. در این رویکرد علمی، اندیشکده ها بعنوان نهادهای مستقل از دستگاه های سیاستگذار، تحت دو مفهوم «برون گرایی» و «سیاسی سازی» نظامهای مشاوره مورد توجه قرار گرفتند. بهنحویکه گاه تحوالت نظام دیوانی و زمینه سیاسی کشورها، موقعیت های کمنظیری برای اثرگذاری اندیشکدهها از حیث نزدیکی به جایگاه های سیاستی و میزان حمایت و اعتماد سیاسی به آنها پدید آورده است. در ادبیاتی مشابه، دوست و همکار سابقم پاول کینری (2018) ، کارآفرینان سیاستی را به طبیبانی دوار تشبیه میکند که با سخن های سیاستی خود مترصد ظهور پنجره-فرصت هایی هستند تا از تقارن فرصتهای سیاسی و اجتماعی، تحوالت سیاستی شگرفی را ایجاد کنند که در شرایط معمول امکان عملی ظهور و بروز ندارند. از جمله مهمترین این فرصتها، مقاطع تغییر و تداول دموکراتیک قدرت سیاسی بواسطه فرایند انتخابات است که میتواند تغییر ریل سیاست را با پذیرش رویکردهای نوین سیاستی همراه سازد

 شماره دوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید

شماره دوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید

شماره دوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید

 چهارمین شماره نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

چهارمین شماره نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

چهارمین شماره نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

 بازنگری در تنظیم گری کلان فناوری ها

بازنگری در تنظیم گری کلان فناوری ها

این یادداشت، گزارشی اقتباسی از نشست «بازنگری در تنظیم گری کالن فناوری ها» است که در خردادماه ۱۴۰۰ در مؤسسه سیاستگذاری عمومی Bennett دانشگاه Cambridge برگزار گردیده است و در آن متخصصانی از حوزههای حقوق، اقتصاد، فلسفه سیاسی و فناوری ، از زوایای متفاوتی موضوع تنظیم گری کالن فناوری ها را مورد بررسی قرار دادند.

 شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره هفتم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.