گروه سیاست گذاری اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف به تحلیل و بررسی مسائل اساسی اقتصاد ایران می پردازد.

شبکه اندیشکده

شبکه اندیشکده شبکه اندیشکده شبکه اندیشکده