حضور مرتضی زمانیان در برنامه ایران کالا با موضوع قفل مجوز بر پای اقتصاد ایران / انحصار خوب است یا نه؟ مسئله این است