نشریه تنظیم گفتار/ اولین نشریه تخصصی حوزه تنظیم گری

جدیدترین شماره ماهنامه تنظیم گفتار منتشر شد.