حکمرانی در عمل ٨١ : رای اعتماد به وزرا، ابزاری سیاسی یا سیاستی؟

پیروی اطلاعیه ی قبلی حسب تلاقی زمان بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی در مجلس برنامه با تاخیر و در ساعت ۱۸:۳۰-۲۰ برگزار می گردد.