حکمرانی عصر دیجیتال

داده بعنوان ماده خام اطلاعات در متن فناوری های حوزه فاوا قرار دارد.

استعمار داده های ملی یک کشور بمرانب آسان تر ،سریع تر و فرامرزی تر از استعمار سنتی است.

در چنین فضای بدون مرزی ،حفظ حاکمیت و استقلال ملی نیازمند پارادایم های روزآمد است و اعمال حکمروایی ملی بطور عام در عصر دیجیتال کاملا متفاوت از رویکرد سنتی است .