باشگاه سیاست پژوهی برگزار میکند : سلسله نشست های «مشق حکمرانی»

«سیاست گذاری و حکمرانی چندسطحی در اتحادیه اروپا» 

«هنجارگذاری، اسناد و مصوبات رسمی در اتحادیه اروپا»
 «نظارت قضائی در دیوان دادگستری اروپا»
 «ساز و کارهای اجرایی و هماهنگی در اتحادیه اروپا»

 سه شنبه ساعت ۱۵

لینک نشست:
https://vc.sharif.edu/ch/governance