انتخابات و وعده ها

حضور آقای دکتر مرتضی زمانیان در برنامه اخبار ساعت ۱۴:۰۰ در بخش میز اقتصادی با موضوع انتخابات و وعده ها