مشاور اندیشکده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

مصطفی زمانیان، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی رشته ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی گذرانده است. مشارکت در اجرای پروژه‌های مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌گذاری این فرصت را فراهم نموده است تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های ساختاری و کارکردی در بخش‌های مختلف کشور، آشنایی مناسبی نسبت به چالش‌ها و اولویت‌های ملی در حوزه‌ی سیاست پژوهی برای وی فراهم گردد و همین موضوع، زمینه ورود به حوزه سیاست‌گذاری عمومی در مقطع دکتری را برای وی فراهم آورد.

 • دکترای خط مشی گذاری و تصمیم‌گیری، دانشگاه تهران
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی، دانشگاه امام حسین (ع)
 • فارغ التحصیل کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه شاهد
 • سیاست پژوهی (Policy Research)
 • ارزیابی و تحلیل سیاست (Policy Analysis & Evaluation)
 • فرایند سیاست‌گذاری (Policy Process)
 • شکست‌های سیاستی (Policy Failures)
 • مطالعات حکمرانی (Governance Studies)
 • مسئول کمیته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی انجمن انرژی ایران(۱۳۹۳)
 • عضو شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی(۱۳۹۱)
 • عضو شورای سیاست‌گذاری اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار(۱۳۹۰)
 • مسئول کمیته مدیریت فناوری اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار(۱۳۹۰)
 • مسئول کارگروه تدوین سند راهبرد ملی آموزش عمومی قرآن کریم(۱۳۸۹)
 • عضو کمیته برنامه‌ریزی شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی کشور(۱۳۸۸-۹۰)
 • عضو کمیته مطالعات توسعه فناوری هیبرید مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری(۱۳۸۹-۹۰)
 • سردبیر نشریه توسعه فناوری خودروی هیبرید مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری(۱۳۸۹ تا کنون)

کتاب

 • برنامه‌ریزی اثربخش در صنعت نمایشگاهی؛ زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن، خاجی، م.ر؛ انتشارات پدیدار اندیشه پارسیان؛ (1392)؛ تهران.

مقالات

 • Mousakhani,M., Zamanian,M., khadijeh Rouzbehani,Kh., (2014), From Public Administration Ontology to Map of Study, European Journal of Social Sciences, Volume.43, Issue.4, (ISI, Impact Factor 0.4)
 • Zamanian,M., Emamian,S.M.S., Bagheri Moghadam,N., Sahaf zadeh,M., Hosseini, S.H., (2011), Providing a Conceptual Framework to Formulate Mission Statement in Nonprofit Voluntary Organizations: Case of an Iranian Organization, International Journal of Business and Social Science, Vol.2, No.15, pp.129-135
 • رحمانی، م، نویدی، ح.ر، زمانیان، م؛ (1388)؛ روشی برای بهبود ناسازگاری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ فصل‌نامه علمی- پژوهشی دانشور؛ دانشگاه شاهد؛ سال شانزدهم؛ شماره 35.
 • موحدی، م، زمانیان، م؛ (1389)؛ انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ فصل‌نامه علمی- پژوهشی دانشور؛ دانشگاه شاهد؛ سال هفدهم؛ شماره 44.
 • نهاوندی، ن، زمانیان، م، وحید کیانی، ر، عباسیان، م؛ (1391)؛ اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صادرات صنعت پلاستیک با استفاده از تکنیک AHP؛ اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کیفیت؛ تهران.
 • کفایی کاشفی مقدم، پ، زمانیان، م، باقری مقدم، ن؛ (1390)؛ درآمدی بر نقش دولت در توسعه فناوری خودروهای هیبریدی؛ اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار؛ تهران.
 • زمانیان، م، باقری مقدم، ن، کفایی کاشفی مقدم، پ؛ (1390)؛ ارزیابی تطبیقی نقش انجمن‌های تجاری در توسعه فناوری خودروهای هیبرید؛ اولین کنفرانس ملی انرژی، فناوری‌های خودرو و توسعه پایدار؛ تهران.
 • Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., Khaji,M.R., Meisami,A., (2011), A Methodological Framework for Enabling Environment Improvement: Case Study in Iran’s plastic industry, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore
 • Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., Khaji,M.R., (2010), An analysis framework for Iran’s plastic industry based on Business Development Services (BDS) approach, International Conference on Economics, Business and Management (ICEBM), Manila, Philippines
 • Movahedi,M., Zamanian,M., Meisami,A., (2010), Information Technology Acceptance Models Comparison and IT Development Strategies: in Small and Medium Sized Enterprises Case, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Macao
 • Khaji,M.R., Bagheri Moghaddam,N., Zamanian,M., (2010), A Framework for Prioritizing Industrial Development Strategies Using A Group Decision-making Approach, International Conference on Industrial Engineering and Business Management (ICIEBM), Indonesia
 • Movahedi,M., Zamanian,M., Meisami,A., (2010), Information Technology Acceptance in Small and Medium Sized Enterprises, Annual London Business Research Conference, UK, London
 • خاجی، م.ر، وحید کیانی، ر، زمانیان، م؛ (1389)؛ تأمین مالی در صنعت پلاستیک و راهبردهای توسعه ارتباطات در نظام مالی کشور؛ دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات مالی؛ تهران.
 • زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ ارزیابی تطبیقی ساختارهای نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی در کشورهای منتخب؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 • خاجی، م.ر، زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ چارچوب کارکردی نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 • باقری‌مقدم، ن، خاجی، م.ر، زمانیان، م، امامیان، م.ص؛ (1389)؛ الگو شناسی نظام ملی مدیریت ارتباطات شهروندی از منظر الزامات ارزشی و قانونی؛ همایش ملی نظارت همگانی؛ تهران.
 • زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن، امامیان، م.ص، محمدی، آ، صحاف زاده، م؛ (1389)؛ چارچوب مفهومی تدوین مأموریت در سازمان‌های داوطلبانه غیرانتفاعی: مطالعه موردی یکی از سازمان‌های دانشجویی ایران؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 • زمانیان، م، خاجی، م.ر، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ تحلیل راهبردی صنعت پلاستیک کشور با رویکرد سیاست‌گذاری زنجیره ارزش صنعت؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 • محمدی، ک، زمانیان، م، باقری‌مقدم، ن؛ (1389)؛ ارائه مدل سیاست‌گذاری صنعتی مبتنی بر ارتقای مشارکت ذی‌نفعان؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • خاجی، م.ر، زمانیان، م، میثمی، آ؛ (1389)؛ ارائه مدل مدیریت محیط توانمند ساز کسب‌وکار: مطالعه موردی صنعت پلاستیک کشور؛ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد؛ تهران.
 • خاجی، م.ر، باقری‌مقدم، ن، زمانیان، م؛ (1389)؛ اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه صنعتی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری گروهی فازی؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • زمانیان، م، خاجی، م.ر؛ (1389)؛ تبیین نگاشت نهادی نظام ملی مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور؛ هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.
 • زمانیان، م، خاجی، م.ر؛ (1389)؛ ارائه چارچوبی به‌منظور تدوین استراتژی تقویت بازارهای خدمات توسعه کسب‌وکار در کشورهای درحال‌توسعه: مطالعه موردی صنعت پلاستیک ایران؛ هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • زمانیان، م، موحدی، م؛ (1388)؛ استراتژی‌های پذیرش فناوری اطلاعات در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران؛ ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تهران.
 • زمانیان، م، وحید کیانی، ر؛ (1388)؛ نظام مدیریت توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛ رویکرد، ابعاد و مؤلفه‌ها؛ اولین همایش ملی توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛ عسلویه.
 • زمانیان، م؛ (1388)؛ نقشه راه توسعه صنعت بیمه در فضای فناوری‌های اطلاعاتی در کشور؛ دومین کنفرانس بهبود فضای کسب‌وکار صنعت بیمه؛ تهران.
 • زمانیان، م، امامیان، م.ص، باقری‌مقدم، ن؛ (1387)؛ مدل بلوغ مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان؛ ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت؛ تهران.