تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسیدانشجوی دکترای اقتصاد
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است