تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطاتدانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 عمادالدین پاینده تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری است. دوره کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی/ برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران به‌عنوان دانشجوی استعداد درخشان به پایان رسانده است. وی در حال حاضر مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی در دانشگاه تهران است. همچنین ایشان از فعالین دانشجویی نشریات دانشگاه تهران بوده است و سه دوره سردبیری نشریات انجمن علمی برنامه‌ریزی و جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را در کارنامه دارد.

  • دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  •  فارغ‌التحصیل کارشناسی برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  •  سیاست‌گذاری عمومی
  • تحلیل سیاست‌گذاری
  • ارزیابی اقتصادی اجتماعی طرح‌ها
  • تنظیم‌گری رسانه
  •  پژوهشگر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
  • تحلیلگر آماری جمعیت ملّی مبارزه با دخانیات ایران
  •  همکاری پژوهشی با مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور