عضو مدرسه حکمرانیکارشناسی علوم اقتصادی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

حوزه تأمین مالی کسری بودجه (بخش عمومی)