رئیس هیئت‌مدیره و مشاور اندیشکدهدکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

 • فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی؛ موسسه مطالعات علم، فناوری و نوآوری؛ دانشکده علوم سیاسی واجتماعی؛ دانشگاه ادینبرگ بریتانیا
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه صنعتی شریف
 • فارغ التحصیل کارشناسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری
 • فرآیند سیاست سازی و مطالعات سیاستی
 • تحلیل و آنالیز سیاست‌گذاری و اجرایی سازی
 • یادگیری و تغییر سیاستی
 • سیاست‌گذاری انرژی و پایداری اقلیمی
 • سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در سطوح ملی و بخشی
 • برنامه ریزی راهبردی
 • استاد و مدیرگروه فرآیند سیاست‌گذاری و انرژی، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
 • محقق موسسه مطالعات پیشرفته علوم، فناوری و جامعه (IAS-STS) و مرکز تحقیقات بین دانشگاهی فن‌آوری، کار و فرهنگ IFZ، گراتس، اتریش
 • مدیر و عضو هیات امنا پژوهشکده سیاست‌گذاری علم،فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیرعامل و رئیس بخش تحقیقات گروه مشاوره مدیریت امین (AMCG)
 • International Public Policy Association (IPPA)
 • Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, London Centre for Policy Studies (CPS), London
 • The Institute for Government (IfG), London
 • British Institute of Energy Economics (BIEE)
 • Sustainability Transitions Research Network (STRN)
 • Energy Community, The Knowledge Transfer Network (KTN)
 • National Energy Research Network (NERN)
 • Public Administration Specialist Group, The Political Studies Association (PSA)
 • The Policy Studies Journal Public Policy Yearbook
 • The Advocacy Coalition Framework Forum
 • The Royal United Service Institute (RUSI), London
 • Emamian, SMS., How to measure policy change: An analysis of the UK electricity policy change 2000-2010, in IAS-STS Yearbook 2013, The Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) and Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ) , Graz, Austria, Forthcoming
 • Zamanian, M., Khaji MR., Emamian, SMS., The value chain of citizen relationship management (CzRM): A framework for improvement, African Journal of Business Management, Vol. 5(22), pp. 8909-8917,30 September, 2011
 • Zamanian, M., Emamian, SMS., Bagheri, N., Sahafzadeh, M., Hosseini, SH., Providing a Conceptual Framework to Formulate Mission Statement in Nonprofit Voluntary Organizations – Case of an Iranian Organization, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 15; August 2011
 • Bagheri, N., Sahafzade, M., Emamian, SMS., Irankhah, A., An Approach to R&D Priority Setting- A Case Study of Membrane Technology in National Iranian Gas Industry, Journal of Science & Technology Policy (JSTP), Vol. 1, No. 4; February 2009
 • Emamian, SMS, Think tanks in different political systems: a comparative study of British and Iranian think tanks, T08P05 - Think Tanks and Policy Advisory Systems, The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015Emamian, SMS, Different Policy Weight and Capacity throughout the Process of Policy Change, T10P03- Policy Capacity: Empirical Explorations and Conceptual Clarifications, The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015
 • Emamian, SMS, Shifting British Electricity Governance in the 21st Century: Paradigm Ambivalence and Technological Tension, T12P02 - The AIM of Governance in the 21st Century: Actors Instrumentation and Modes of Governance, , The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015
 •  Emamian, SMS, Understanding British Electricity Policy Process:
 • Paradigm Ambivalence and Technological Tension, the third International Young Scholars Workshop in TPAC/PAC Doctoral Stream, University of Liverpool, June 2014
 •  Emamian,SMS, The Analysis of Multi-Level Changes: The Case of UK Electricity Market Reform, The first International Conference of Public Policy, ICPP2013, Grenoble, France, June 2013
 • Emamian,SMS, Towards A Sustainable Electricity System: The UK Electricity Policy Change and Paradigmatic Shift, Interdisciplinary Ph.D. Workshop in Sustainable Development (IPWSD),
 • Columbia University, New York City, US, April 2013
 •  Emamian,SMS, Understanding the UK electricity policy change, 2000-2012, PSA 2013 conference, Policy Specialist Group panel, Cardiff, UK, March 2013
 •  Emamian,SMS, The Politics of Innovating Governance in the UK Energy Policy: The Case of Electricity Market Reform, The Third Berlin Forum Innovation in Governance, Berlin, June 2012
 • Emamian,SMS, The Role of Energy Security Concern in the UK Energy Policy: The Case of Electricity Market Reform, ‘New Energy Security Challenges’ Workshop, London, May 2012
 • Emamian,SMS, The Politics of Innovation Policy Change in the
 • UK Energy Policy,11th Annual IAS-STS Conference: Critical Issues in Science and Technology Studies, Graz, Austria, May 2012
 • Emamian,SMS, Transition theories and the UK energy policy and strategy, 1st Ph.D. Summer School on Technological Innovation System (TIS): Gothenburg, Sweden, Aug. 2011
 •  Emamian,SMS, Is transition welcomed?, the 11th Annual Conference on Science and Technology in Society, STGlobal Consortium 2011, Washington DC,  April 2011
 •  Emamian,SMS, Transition to a renewable-based energy system in Developing countries, 8th BIEE Academic Conference, UK Energy Research Centre, Oxford, Sep.2010
 • Emamian,SMS, Innovation System for Renewable Energy Industry in Developing countries, 6th Ph.D. School on Innovation and Economic Development: Globelics Academy 2009, Lisbon, Nov.2009
 •  Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Fuel Cell Technological Innovation System in Iran- ICIM Conference, Maastricht, Dec. 2008
 •  Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Irankhah,a, Scenario Based Priority Setting of R&D Issues - A Case Study of Membrane Technology in National Iranian Gas Industry- PICMET Conference, South Africa, Aug. 2008
 •  Emamian,SMS, Bagheri,N, Mosavi,S, Strategy Development for Renewable Energy Sector in Iran, International Renewable Energies Conference, Scotland, Jun. 2008
 •  Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Innovation Survey of Fuel Cell Technology in Iran, IAMOT2008, Dubai, Apr. 2008
 •  Emamian,SMS, Moshtari, M, Strategic Planning Process of Tehran Municipality, EURAM2008, Ljubljana, May 2008
 •  Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Zamanian,M, Strategy Implementation Models Analysis and Selection of Appropriate Model for Technology Strategy, 5 th International Conference of Industrial Engineering, Tehran, Jun. 2007,(in Farsi)
 •  Emamian,SMS, Zamanian,M, Developing Model for Mission Statement in Public and Non-profit Organizations, 5th International Conference of Industrial Engineering, Tehran, Jun. 2007,(in Farsi)