مشاور اندیشکدهعضو هیات علمی دانشگاه تهران
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل دکترای سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه لاوال، کانادا