عضو هیات امنا اندیشکدهرئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
  • دكترای مهندسي مكانيك، دانشگاه بركلي كاليفرنيا، امریکا
  • فارغ التحصیل كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك دانشگاه بركلي كاليفرنيا، امریکا
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسي مكانيك دانشكده فني دانشگاه تهران