عضو هیات امنا اندیشکدهرئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، امریکا
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه برکلی کالیفرنیا، امریکا
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران