عضو هیات امنا اندیشکدهرئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه واترلو، کانادا
  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه UETU ترکیه
  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان