تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانیدانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

  • دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران
  • حکمرانی
  • سیاست‌گذاری عمومی
  • سیاست‌گذاری آموزشی
  • سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی
  • اندیشه غرب و اسلام
  • عضویت و فعالیت در انجمن علمی علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران