تحلیلگر کارگروه نظام رسانه دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است