منتشر شده
مدیر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی دکترای تخصصی علوم شناختی
Approved
تحلیلگر حوزه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت
منتشر شده
تحلیلگر کارگروه نظام رسانه
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه
منتشر شده
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
تحلیلگر گروه اقتصاد سیاسی
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد
منتشر شده
تحلیلگر گروه سیاسی اجتماعی
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
Approved
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
تحلیلگر گروه مطالعات بین‌الملل
دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل
منتشر شده
تحلیل‌گر کارگروه مشروعیت سیاسی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
منتشر شده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی کارشناسی‌ ارشد خط‌مشی گذاری عمومی
Approved
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
تحلیل‌گر کارگروه نظام اداری
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه اقتصاد سیاسی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی اجتماعی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه سیاسی اجتماعی
دانشجوی دکترای فلسفه
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مرجعیت‌های اجتماعی و حکمرانی
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری عمومی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
تحلیل‌گر گروه مطالعات اقتصادی
کارشناسی ارشد اقتصاد
Approved
رئیس هیئت‌مدیره و مشاور اندیشکده
دکترای سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی
Approved
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
Approved
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
کارشناسی علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
منتشر شده
عضو مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
منتشر شده
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد MBA
Approved
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره‌وری
Approved
عضو معاونت توسعه و اثربخشی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
منتشر شده
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف
Approved
عضو هیات امنا اندیشکده
رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف
Approved
محقق پسادکترا، مسئول کارگروه بازار کار
دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و مطالعات بازار کار
Approved
مدیر اداری مالی
کارشناسی مهندسی شیمی
منتشر شده
مدیر انتشارات و ارتباطات بین‌الملل
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مدیر اندیشکده
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مدیر برنامه
پولی ـ بانکی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
منتشر شده
مدیر مدرسه حکمرانی
هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
منتشر شده
مدیر کارگروه پولی و بانکی
دکترای علوم اقتصادی
منتشر شده
مدیر گروه اجتماعی
دانشجوی دکترای علوم سیاسی
منتشر شده
مدیر گروه حکمرانی پایدار
دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی
منتشر شده
مدیر گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای مدیریت
منتشر شده
مدیر گروه سیاسی
دکترای علوم سیاسی
Approved
مدیر گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
مربی مدرسه حکمرانی
دانشجوی دکترای اقتصاد
منتشر شده
مشاور اندیشکده
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
Approved
مشاور اندیشکده
دکترای مطالعات علم و فناوری
منتشر شده
مشاور اندیشکده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
منتشر شده
مشاور کارگروه پولی بانکی
دانشجوی دکترای پولی بانکی
منتشر شده
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
پسادکترا موسسه مطالعات انرژی آکسفورد
Approved
مشاور گروه اقتصاد سیاسی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مشاور گروه انرژی
معاون سابق امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس
منتشر شده
مشاور گروه رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
منتشر شده
مشاور گروه سیاست‌گذاری انرژی
دانشجوی دکترای سیستم‌های انرژی
منتشر شده
مشاور گروه مطالعات اقتصادی
دکترای اقتصاد
منتشر شده
مشاوره گروه مطالعات اقتصادی
پسادکتری بهینه‌سازی تصادفی
منتشر شده
کار‌گروه پارلمان
کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی

همکاران سابق

فارغ‌التحصیلان مدرسه حکمرانی