درخواست همکاری با مجموعه اندیشکده حکمرانی شریف

تکمیل مواردی که با علامت * مشخص‌شده‌اند، الزامی است. بدیهی است که تکمیل موارد دیگر، منجر به ارزیابی دقیق تر میگردد.

 

Verification