دوره آموزشی اقتصاد سیاسی

این دوره با حضور جناب آقای دکتر خاندوزی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و همچنین عضو هیئت‌علمی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چهار جلسه برگزار شد. در این جلسات دکتر خاندوزی به ارائه مباحثی در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداختند. در دو جلسه اول ایشان در مورد شکل‌گیری، ریشه و اهداف اقتصاد سیاسی، ارتباط بین دو حوزه اقتصاد و سیاست و همچنین سیکل‌های سیاسی و تقدم دولت بر توسعه در ایران، مطالبی را ارائه کردند. در جلسات بعدی نیز در ارتباط با وزن‌کشی منافع اقتصادی، بازیگران اقتصاد سیاسی در ایران و آمدوشد جریان‌های اقتصاد سیاسی مطالبی عنوان شد.