مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: فرآیند تصویب لایحه تجارت اقتصاد را در بهت فرو برد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: نحوه مالیات‌ستانی خیلی مهم‌تر از نرخ مالیات است

مرتضی زمانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد: توزیع نظام یارانه ای کشور ناکارآمد است

بازدید از سازمان فناوری اطلاعات ایران

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: لایحه تجارت، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف: لایحه جدید تجارت با بدیهیات اقتصادی در تضاد است

گفتگوی علی مروی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع” اقتصاد بدون نفت”

گفتگوی علی مروی در برنامه ایران و آفتاب با موضوع “صدور مجوزهای کسب و کار”

گزارش حکمرانی در عمل ۶۹: ملزومات پیاده‌سازی مالیات بر مجموع درآمد

گزارش حکمرانی در عمل ۶۸: مجلس نمایندگان یا مجلس قانون گذاران؟