گزارش

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت

۲۵آذر۱۳۹۷/توسط محمد عبدالحسین‌زاده

واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

۲۷آبان۱۳۹۷/توسط سید مجتبی شهرآئینی

کاربرد اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری عمومی (مطالعه موردی)

۳۰مهر۱۳۹۷/توسط زهرا موسوی

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

۲۲مهر۱۳۹۷/توسط سعید طهماسبی

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

۲۱مهر۱۳۹۷/توسط امیراحمد ذوالفقاری

بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران‌های بانکی (ترکیه-اندونزی)

۲۶شهریور۱۳۹۷/توسط سعید عباسیان

مرور نظام‌مند منبع شناسی مسائل سازمان صداوسیما

۱۱شهریور۱۳۹۷/توسط عمادالدین پاینده

درآمدی بر نقش و کارکرد دولت از منظر رویکردهای اداره امور عمومی، رویکرد اداره امور عمومی سنتی

۲۸مرداد۱۳۹۷/توسط محمد عبدالحسین‌زاده

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

۱۷مرداد۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

۶مرداد۱۳۹۷/توسط آرین ابراهیمی‌نژاد

تحلیل محتوای کیفی قوانین برودکست کشورهای کره جنوبی، ترکیه، چین، بریتانیا و کانادا

۶مرداد۱۳۹۷/توسط مهدی کاشفی‌فرد

سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری: مبانی شناختی و دلالت‌های سیاست‌گذاری

۳مرداد۱۳۹۷/توسط امیرمحمد تهمتن
بارگذاری موارد بیشتر